REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.krysiak.pl

§ 1
[Postanowienia ogólne]

1. Sklep internetowy www.krysiak.pl, działający pod adresem www.krysiak.pl, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem Internetowym, za pomocą którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie tj. urządzenia, sprzęt ogrodniczy oraz akcesoria i części zamienne, prowadzony jest przez Krysiak Sp. z o.o., ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo, NIP: 7790027036; REGON: 004827481, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533051 , zwanym w dalszej części regulaminu Sprzedawcą lub Sprzedającym.

2. Kontakt ze Sprzedawcą:
a) Adres pocztowy:
ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo
b) adres e-mail:
sklep@krysiak.pl
c) Numer telefonu:
+48 61 650 75 33

3. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zastosowanie mają następujące ustawy: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz.134) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

4. Stronami umowy sprzedaży są osoba wyrażająca wolę związania umową sprzedaży na odległość, zwana, w zależności od kontekstu, Kupującym lub Konsumentem, i Sprzedawca, zwany też Sprzedającym lub Sklepem Internetowym.

5. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Regulamin Sklepu Internetowego umieszczony jest na stronie internetowej www.krysiak.pl.

6. W rozumieniu niniejszego regulaminu dniami roboczymi są wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni uznanych za wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

§ 2
[Sklep internetowy]

1. Na stronach Sklepu Internetowego prezentowane są towary wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione rzeczy do Klienta bez wad.

2. Przedmiotami transakcji są towary wymienione w ofercie, przedstawione na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.

3. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są towarami dostępnymi. W przypadku pojawienia się sytuacji, w której po złożeniu zamówienia, a przed zatwierdzeniem go przez Sklep Internetowy towar jest niedostępny, Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Kupującego o tym fakcie oraz o możliwości ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia albo uzgodnienia orientacyjnego czasu realizacji takiego zamówienia.

4. Sklep Internetowy przy danym towarze przedstawia wszystkie istotne informacje na jego temat, wraz z ceną.

5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów oraz zmiany poszczególnych cen towarów, a także przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania. Z tym zastrzeżeniem, że zmiany cen towarów nie dotyczą tych zamówień, które zostały dokonane przed wprowadzeniem zmian.

7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

8. Łączna cena towaru z uwzględnieniem wszystkich opłat, a także rabatów i zniżek jest widoczna w podsumowaniu składanego zamówienia, będącego ostatnim krokiem przed jego złożeniem na stronie Sklepu Internetowego z obowiązkiem zapłaty.

§ 3
[Składanie zamówień]

1. Zamówienia przyjmowane są tylko przez stronę internetową www.krysiak.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez cały rok.

2. Realizacja zakupu towaru przez Kupującego jest możliwa po podaniu przez Kupującego poprawnych i rzeczywistych danych osobowych i korespondencyjnych, w tym wskazaniu adresu dostawy wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia.

3. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji „Dodaj do koszyka” lub „Kup teraz” znajdującej się przy każdej pozycji.

4. Poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonę przedstawiającą biały obrazek torby na zakupy znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu, uzyskuje się możliwość przeglądania zawartości koszyka oraz ewentualnej zmiany zamawianych ilości towarów.

5. Po wybraniu towarów, w celu kontynuacji procesu zamówienia należy wybrać opcję „Przejdź do podsumowania” przechodząc jednocześnie do formularza danych do zamówienia. Formularz należy dokładnie wypełnić, obowiązkowo uzupełniając wszystkie pola. Następnie, wybierając przycisk „Potwierdź płatność”, należy przejść do kolejnego kroku.

6. Jeżeli Kupujący korzysta z kodu rabatowego powinien go wpisać w przeznaczonym do tego polu, przed momentem potwierdzenia złożenia zamówienia.

7. Przy składaniu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru (przesyłka kurierska albo odbiór osobisty). Koszt dostarczenia zakupionego towaru ustalany jest według obowiązującego cennika kuriera.

8. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do potwierdzenia, że zgadza się z polityką prywatności i regulaminem sklepu.

9. Kupujący wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem podanego w zamówieniu numeru telefonu lub poczty elektronicznej na adres podany w zamówieniu.

10. Informacje podawane przez Kupującego, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym. W tej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany, jeżeli podane przez niego dane tylko to umożliwią.

11. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia automatycznie generowany e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia, a Sklep Internetowy przystępuje do weryfikacji poprawności i kompletności danych zawartych w zamówieniu.

12. W przypadku wykrycia braków w zamówieniu, Sklep Internetowy nawiąże kontakt z Kupującym, w celu uzupełnienia zamówienia. Zamówienie nieuzupełnione nie podlega realizacji.

13. Po pozytywnym zweryfikowaniu zamówienia, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia, sklep internetowy wysyła na adres poczty elektronicznej podanej przez klienta w zamówieniu kolejną wiadomość email o potwierdzeniu zamówienia i przystąpieniu do jego realizacji. UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW ZAMÓWIONYCH PRZEZ KLIENTA ZOSTAJE ZAWARTA Z CHWILĄ DORĘCZENIA NA ADRES E-MAIL PODANY PRZEZ KLIENTA W ZAMÓWIENIU WIADOMOSCI SKLEPU INTERNETOWEGO O POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA.

14. Potwierdzenie zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) będzie zawierać następujące dane: oznaczenie Sprzedawcy, adres dostawy, sposób i koszty dostawy, sposób i koszt zapłaty, opis towaru, cenę towaru, cenę łączną zamówienia.

15. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 16 poniżej, po potwierdzeniu zamówienia sklep internetowy przystępuje do jego realizacji. Realizacja zamówienia obejmuje skompletowanie zamówionych towarów i przekazanie ich kurierowi. Realizacja zamówienia następuje w dni robocze od 8 do 16.

16. W przypadku zamówień płatnych z góry realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie środków finansowych na konto Sklepu Internetowego.

17. Realizacja zamówienia trwa nie dłużej niż 2 dni robocze.

§ 4
[Warunki płatności i wysyłki towaru. Odbiór osobisty.]

1. Płatność za zakupione towary może odbyć się wedle jednego z możliwych sposobów, wybranego przez Kupującego:

a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu Internetowego wskazany w zamówieniu w formie przedpłaty;
b) gotówka przy odbiorze sprzętu od kuriera
c) płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności T-Pay.
d) płatność za pośrednictwem Credit Agricole Raty

Kupuj wygodnie, wybierz raty banku Credit Agricole.
Sprawdź jakie to proste:

  • wybierz produkt który Cię interesuje gdy wartość koszyka przekroczy 300 zł skorzystaj z rat banku Credit Agricole,
  • wypełnij wniosek online i poczekaj na decyzję kredytową,
  • przelej 1 zł i załącz zdjęcie dowodu osobistego,
  • potwierdź zawarcie umowy kodem z SMS,
  • umowę otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail, a sklep zacznie realizować Twoje zamówienie.

Krysiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera lub odbierane bezpośrednio przez Kupującego. Formę dostawy wybiera sam Kupujący w momencie składania zamówienia. Koszty dostawy zamówionych towarów za pośrednictwem kuriera pokrywa Kupujący.

3. Zamówiony towar jest dostarczany do Klienta w ciągu 3 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia. Termin dostarczenia może ulec wydłużeniu, z przyczyn leżących po stronie kuriera, w każdym jednak przypadku nie będzie on dłuższy niż 7 dni od dnia zrealizowania zamówienia.

4. Do każdego przesłanego towaru Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej. Gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.

5. Każda faktura elektroniczna jest dostarczana na adres mejlowy, który Kupujący wskaże lub który poda podczas rejestracji. Jeśli Kupujący zmieni adres mejlowy – powinien powiadomić o tym Sprzedającego na piśmie lub mejlowo. Jeśli tego nie zrobi, wiadomości, które wysyłane są na dotychczasowy adres mejlowy będą traktowane jako prawidłowo doręczone.

6. Nie odpowiadamy za błędne dane na fakturze, jeśli Kupujący takie dane wskażesz podczas rejestracji lub gdy składa zamówienie.

7. Dostawa towarów zakupionych w Sklepie Internetowym dostępna jest jedynie na terenie Polski.

8. Odbiór osobisty zakupionych towarów możliwy jest wyłącznie w siedzibie Sklepu Internetowego (ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo), w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.

§ 5
[Prawo odstąpienia od umowy]

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ((t.j. Dz.U. 2019 poz.134)), Kupujący, będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów – za wyjątkiem opisanych w ustępie 2 poniżej, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, rozpoczyna się dla umów, w wykonaniu których Sklep Internetowy (Sprzedawca) wydaje towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umów, które obejmują wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

2. Konsument korzystając z prawa odstąpienia od umowy jest zwolniony z jakichkolwiek opłat z tego tytułu, za wyjątkiem: kosztów dostawy zamówionego towaru przekraczających najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem zamówionej pozycji przez Kupującego. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. W celu odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować o tym Sprzedawcę przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostarczając je drogą pocztową na adres Sklepu Internetowego lub drogą elektroniczną na adres: sklep@krysiak.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór formularza wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy dostępny jest w Załączniku nr 1 to jest Reklamacja – odstąpienie od umowy na odległość.

4. Sprzedawca, po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia odstąpienia od umowy, wyśle na podany adres mailowy Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zakupionego towaru z powrotem lub dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres pocztowy Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu.

9. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru, będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny, by stwierdzić charakter, cechy i funkcjonowanie towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru Konsument powinien obchodzić się z towarem i sprawdzać go z należytą starannością, tylko w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

10. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2019, poz. 134), w szczególności odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 6
[Reklamacje]

1. Sklep Internetowy jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych.

2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

4. Reklamacje można składać drogą elektroniczną poprzez kontakt mailowy ze Sklepem Internetowym za pomocą adresu mailowego: sklep@krysiak.pl lub drogą pocztową na adres Sprzedawcy ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo z dopiskiem „REKLAMACJA”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko/firmę, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, a także okoliczności uzasadniające reklamację, kopię dowodu zakupu. W zależności od rodzaju reklamowanego towaru, Kupujący może zostać dodatkowo poproszony o przesłanie zdjęcia reklamowanego towaru na adres przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że koszty wysyłki do Sprzedawcy reklamowanego towaru w ramach procedury reklamacyjnej pokrywa Sprzedawca.

5. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

7. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może również żądać jego wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep Internetowy może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub, w porównaniu z drugim możliwym sposobem, wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Kupujący domaga się wymiany towaru na wolny od wad, a Sklep Internetowy nie posiada na magazynie towaru podlegającego wymianie, Sklep Internetowy w terminie 14 dni zwróci Kupującemu uiszczoną cenę za reklamowany towar.

9. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy reklamacji, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Kupującego lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Kupującego.

10. Platforma ODR Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informujemy o dostępności do platformy ODR (online dispute resolution) – http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Europejska platforma ODR daje możliwość prostego, szybkiego i taniego pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z transakcji internetowych. W szczególności ma ona zastosowanie do internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami również mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z Sprzedawcą sklep@krysiak.pl.

11. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca oświadcza, iż żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz.U. 2019, poz. 134) oraz Kodeksu cywilnego, a także innych przepisów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7
[Gwarancja]

W przypadku, gdy na zakupiony przez Kupującego towar została udzielona przez gwaranta gwarancja jakości, jej warunki są dołączane do dostarczanego towaru, w szczególności w postaci karty gwarancyjnej, ulotki informacyjnej albo innego dokumentu gwarancyjnego lub zapisów zamieszczanych na opakowaniu towaru. Wykonując uprawnienia z gwarancji, Kupujący powinien stosować się do warunków korzystania z gwarancji, zawartych w w/w dokumentach.

§ 8
[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych na stronach Sklepu Internetowego znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sklepem Internetowym będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Kupującemu przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Kupujący może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

4. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

6. Dane osobowe Kupujących podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z polskim ustawodawstwem krajowym.

Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od umowy i pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODDANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym art. 37 ust. 1 i 2 (Dz.U. 2015 poz. 1688) Krysiak Sp. z o.o. ma obowiązek odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży lub miejscu jego dostawy, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

PRZYJMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Każdy klient Krysiak Sp. z o.o. kupując jeden z artykułów zakwalifikowanych jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny w firmie Krysiak Sp. z o. ma prawo do oddania zużytego sprzętu w punkcie sprzedaży lub miejscu dostawy tego sprzętu jeśli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany i jest kompletny.
Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego.

Obsługa klienta
Nasza firma
Szybkie linki
Krysiak Sp. z o.o.

ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo

NIP: 781-190-36-79;REGON: 360175663; KRS: 0000533051
© 2023 Krysiak. All rights reserved