1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia ogólneAdministratorem Danych, w tym danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.krysiak.pl, jest KRYSIAK Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000533051, NIP: 781-190-36-79, REGON: 360175663, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie: 5.000.000 PLN dalej zwana „Administratorem Danych”, będąca jednocześnie Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy (klienta) są przetwarzane zgodnie z europejskim rozporządzeniem danych osobowych (RODO), oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych, a także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla odpowiednio oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Cel i zakres zbieranych danych. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora Danych, są wykorzystywane do kontaktowania się z Usługobiorcą (klientem), celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej, celów marketingowych (Newsletter) Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  Imię i nazwisko
  dane adresowe
  numer telefonu
  adres e-mail
  Administrator Danych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
 3. Podstawa przetwarzania danychKorzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub koniecznością podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Informacje, które posiadamy o Usługobiorcach udostępniamy podmiotom zewnętrznym, z których usług korzystamy i którym dane są niezbędne do właściwego wykonania naszego zobowiązania. Twoje dane przekazujemy również podmiotom zewnętrznym, którzy pomagają nam w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania serwisem internetowym. Obecnie powierzyliśmy dane osobowe firmom: SCHENKER SPÓŁKA z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa KRS: 0000040104, NIP: 5270103824, REGON: 010500539 Carsped Biuro Spedycyjne
  ul. Akacjowa 4, 62-002 Suchy Las
  NIP: 9720201814, REGON: 301639278
  DHL Parcel Polska Sp z o.o.
  ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa
  KRS: 0000631916, NIP: 9512417713, REGON: 365170883
  DPD POLSKA SP. z o.o.
  ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa
  KRS: 0000040104, NIP: 5270103824, REGON: 010500539
  BORBIS MEDIA
  Os. Wichrowe Wzgórze 25C, 61-697 Poznań
  NIP: 9721073956, REGON: 301293934
  GRAPHCOM Sp. z o.o.
  ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań
  KRS: 0000183361, NIP: 9721004932, REGON: 634163694
  Dodatkowo wszelkie niezbędne informacje, a w tym przekazane nam dane osobowe mogą być udostępnione organom ścigania i instytucjom państwowym. Obowiązek ten wynika z obowiązujących norm prawnych, zgodnie z którymi możemy zostać zobowiązani do przekazania danych osobowych lub gdy udostępnienie tych danych jest niezbędne do zastosowania procedury prawnej, reakcji na roszczenie bądź podjęcie czynności prawnych czy też zabezpieczenia praw klientów jak również interesu publicznego. Inne dane niż dane osobowe, mogą być przekazane podmiotom trzecim w postaci zbiorczej, charakteryzującej daną grupę (zestawienia analityczne np. odwiedzin strony).
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianiaUsługobiorca w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, lub usunięcia. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W celu realizacji uprawnień, o których mowa należy przesłać stosowną wiadomoś e-mail na adres: rodo@krysiak.pl
 5. Pliki „COOKIES”Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: sesyjne
  stałe
  analityczne
  „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został skierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Postanowienia końcoweAdministrator Danych stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W razie zapytań związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt po adresem mailowym: rodo@krysiak.pl

Obsługa klienta
Nasza firma
Szybkie linki
Krysiak Sp. z o.o.

ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo

NIP: 781-190-36-79;REGON: 360175663; KRS: 0000533051
© 2023 Krysiak. All rights reserved