Regulamin

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.krysiak.pl

(obowiązujący od 25.12.2014 r.)

§ 1
[Postanowienia ogólne]

1. Sklep internetowy www.sklep.krysiak.pl, działający pod adresem www.sklep.krysiak.pl, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem Internetowym, za pomocą którego są sprzedawane produkty znajdujące się w jego ofercie tj. urządzenia i sprzęt ogrodniczy, prowadzony jest przez Krysiak Sp. z o.o., ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo, NIP: 7790027036; REGON: 004827481, ujawniony w CEiDG, zwanym w dalszej części regulaminu Sprzedawcą lub Sprzedającym.

2. Kontakt ze Sprzedawcą:
a) Adres pocztowy:
ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo
b) adres e-mail:
esklep@krysiak.pl
c) Numer telefonu:
+48 61 650 75 33

3. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zastosowanie mają następujące ustawy: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

4. Stronami umowy sprzedaży są osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość zwana, w zależności od kontekstu, Kupującym lub Konsumentem, i Sprzedawca, zwany też Sprzedającym.

5. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

§ 2
[Składanie i realizacja zamówień]

1. Na stronach Sklepu Internetowego prezentowane są produkty fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione rzeczy do Klienta bez wad.

2. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.

3. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są produktami dostępnymi. W przypadku pojawienia się sytuacji, w której towar jest niedostępny, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o tym fakcie.

4. Sklep Internetowy przy danym produkcie przedstawia wszystkie istotne informacje na jego temat, wraz z ceną.

5. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych produktów oraz zmiany poszczególnych cen produktów, a także przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania. Z tym zastrzeżeniem, że zmiany cen towarów nie dotyczą tych zamówień, które zostały dokonane przed wprowadzeniem zmian.

7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla stron określonych w § 1, pkt 4, w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

8. Łączna cena produktu z uwzględnieniem wszystkich opłat, a także rabatów i zniżek jest widoczna w podsumowaniu składanego zamówienia, będącego ostatnim krokiem przed jego złożeniem z obowiązkiem zapłaty na stronie Sklepu Internetowego.

9. Realizacja zakupu produktu przez Kupującego jest możliwa po rejestracji i zalogowaniu się na utworzone konto w Sklepie Internetowym.

10. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.krysiak.pl 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez cały rok.

11. Produkty na zdjęciach zamieszczonych na stronach sklepu mogą nieznacznie różnić się od wysyłanego towaru. Wynikać to może ze zmian opakowań dokonywanych przez producenta lub techniki wykonywania zdjęć.

12. Aby dokonać zamówienia wystarczy:
– wybrać produkty, ich rodzaj oraz ilość, w zależności od danego produktu, i dodać je do koszyka,
– przejść do koszyka, wypełnić formularz dostawy (tj. adres dostawy, wybrać formę płatności),
– zatwierdzić zamówienie z obowiązkiem zapłaty oraz wyrazić poszczególne potwierdzenia i zgody, w tym zapoznanie się z regulaminem Sklepu Internetowego,
– opłacić zamówienie, chyba, że we wcześniejszym kroku wybrano opcję płatności przy odbiorze.
Jeżeli Kupujący korzysta z kodu rabatowego powinien go wpisać w przeznaczonym do tego polu, przed momentem potwierdzenia złożenia zamówienia.

13. Informacje podawane przez Kupującego, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym. W tej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany, jeżeli podane przez niego dane tylko to umożliwią.

14. Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje e-mail z informacją o jego przyjęciu w celu potwierdzenia złożonego zamówienia. Pisemne potwierdzenie zawarcia umowy (w formie elektronicznej), będzie stwierdzać jej datę i rodzaj oraz przedmiot zamówienia i jego cenę, a także zawierać następujące dane: dane przedsiębiorstwa, adres dostawy, sposób i koszty dostawy, sposób i koszt zapłaty, opis produktu, cenę towaru, cenę łącznego zamówienia, informacje o rękojmi oraz gwarancji, a także załącznik ze wzorem odstąpienia od umowy.

15. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień za pobraniem (płatnych przy odbiorze) – po tym, jak do Sprzedawcy dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
b) w przypadku realizacji zamówień płatnych z góry – w chwili wpływu środków finansowych na konto Sprzedawcy. Płatności za zamówienia płatne z góry można dokonywać: poprzez przelew tradycyjny.

16. Kupujący wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem podanego numeru telefonu lub poczty elektronicznej na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji.

§ 3
[Warunki płatności i wysyłki towaru]

1. Płatność za zakupione produkty może odbyć się wedle jednego z możliwych sposobów, wybranego przez Kupującego:
a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy właściciela sklepu wskazany w zamówieniu w formie przedpłaty;
b) gotówka przy odbiorze sprzętu od kuriera.

2. Zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem kuriera. Formę dostawy wybiera sam Kupujący w momencie składania zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Zamówiony sprzęt jest dostarczany do Klienta w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Termin dostarczenia może ulec wydłużeniu, z przyczyn leżących po stronie kuriera, w każdym jednak przypadku nie będzie on dłuższy niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Od momentu zamówienia produktu, Kupujący ma czas 7 dni na jego opłacenie. W przypadku przekroczenia tego terminu, zamówienie zostanie anulowane. Przesyłka jest realizowana przez Sprzedawcę dopiero w momencie rejestracji wpływu płatności na konto Sklepu Internetowego.

6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od momentu przyjęcia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia przez Kupującego.

7. Do każdego przesłanego towaru Sprzedawca załącza dowód zakupu w postaci paragonu. Faktury VAT są wystawiane na wyraźne życzenie Kupującego.

8. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 4
[Prawo odstąpienia od umowy]

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Kupujący, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z Sprzedawcą bez podawania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego produktu.

2. Konsument korzystając z prawa odstąpienia od umowy jest zwolniony z jakichkolwiek opłat z tego tytułu, za wyjątkiem: kosztów dostawy zamówionej pozycji przekraczających najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem zamówionej pozycji przez Kupującego.

3. W celu odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować o tym Sprzedawcę przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczając je drogą pocztową na adres przedsiębiorstwa, faksem lub drogą elektroniczną na adres: esklep@krysiak.pl. Wzór formularza wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy dostępny jest w Załączniku nr 1.

4. Sprzedawca, po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia odstąpienia od umowy, wyśle na podany adres mailowy Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zamówionej pozycji z powrotem lub dostarczenia mu dowodu jej odesłania.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres pocztowy Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem

9. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy, będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny, by stwierdzić charakter, cechy i funkcjonowanie rzeczy.

10. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

§ 5
[Reklamacje]

1. Sklep Internetowy jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych.

2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania produktu Kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie sprzedanym w tej samej chwili.

4. Reklamacje można składać drogą elektroniczną poprzez kontakt mailowy ze Sklepem Internetowym za pomocą adresu mailowego: esklep@krysiak.pl lub drogą pocztową na adres przedsiębiorstwa ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo z dopiskiem „REKLAMACJA”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko/firmę, login, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, a także okoliczności uzasadniające reklamację W zależności od rodzaju reklamowanego produktu, Kupujący może zostać dodatkowo poproszony o przesłanie zdjęcia reklamowanego produktu lub samego produktu na adres przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że koszty wysyłki do Sprzedawcy reklamowanego produktu w ramach procedury reklamacyjnej pokrywa Kupujący.

5. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

7. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Sklep Internetowy może odmówić wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub, w porównaniu z drugim możliwym sposobem, wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy reklamacji, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Kupującego lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Kupującego.

10.

Platforma ODR

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informujemy o dostępności do platformy ODR (online dispute resolution) – http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Europejska platforma ODR daje możliwość prostego, szybkiego i taniego pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z transakcji internetowych. W szczególności ma ona zastosowanie do internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami również mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z Sprzedawcą sklep@krysiak.pl

§ 6
[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych na stronach Sklepu Internetowego znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sklepem Internetowym będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Kupującemu przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Kupujący może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

4. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od umowy i pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

_______________________________________________________________________________

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.krysiak.pl

(obowiązujący do 24.12.2014 r.)

§1
Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego, zlokalizowanego na stronie internetowej www.sklep.krysiak.pl, jest Andrzej Krysiak, jednoosobowy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Andrzej Krysiak „Biuro Handlowo-Usługowe” z siedzibą pod adresem ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo, NIP: 7790027036; REGON: 004827481, ujawniony w CEiDG, e-mail: esklep@krysiak.pl.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin opublikowany na stronie internetowej www.sklep.krysiak.pl,
2) Sklepie – oznacza to sklep internetowy zlokalizowany na stronie internetowej www.sklep.krysiak.pl, prowadzony przez Andrzeja Krysiaka w ramach jego działalności gospodarczej,
3) Partnerze – oznacza to podmiot współpracujący z właścicielem sklepu,
4) Sprzęcie – oznacza to proponowane w danym dniu do nabycia na stronach sklepu artykuły,
5) Dostawie – oznacza to dostarczenie zamówionego towaru, realizowane wyłącznie na trenie Rzeczpospolitej Polskiej,
6) Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną dokonującą zakupu towaru w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
7) Przedsiębiorcy – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, także wspólnika spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
8) Kliencie – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym konsumenta jak i przedsiębiorcę,
9) Dniu roboczym – oznacza to każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.
10) Koncie Klienta – oznacza to bazę zawierająca dane osobowe zarejestrowanego Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dane dotyczące wpłat.

3. Sklep prowadzi sprzedaż sprzętu, a jednocześnie stanowi serwis informacyjny dotyczący oferty handlowej partnerów. Na podstawie informacji handlowej zawartej na stronach sklepu Klient może nabyć sprzęt bądź bezpośrednio w sklepie bądź od wybranego partnera w jego placówce handlowej.
4. W przypadku zakupu sprzętu w sklepie przez przedsiębiorcę ogranicza się rękojmię za wady do 6 miesięcy – zgodnie z warunkami rękojmi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
5. Prawem właściwym dla oceny umów zawartych z właścicielem sklepu jest prawo polskie w tym w szczególności właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, publ. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. (dalej: KC) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, publ. t.j.: Dz. U. z 2012, poz. 1225 z późn. zm. (dalej: ustawa o ochronie praw konsumentów)
6. Informacje handlowe zawarte na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 661 KC, a mogą być traktowane jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
7. Wszelkie spory pomiędzy przedsiębiorcami a właścicielem sklepu powstałe w związku ze sprzedażą towarów w sklepie będą rozwiązywane polubownie, a w braku porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę właściciela sklepu.
8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące, a nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które będzie dopuszczalne i będzie jednocześnie możliwie najdokładniej oddawać zamiar wyrażony w nieważnym postanowieniu.
9. Wyrażenia niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami językowymi.
10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się sklep to: komputer o parametrach minimalnych zgodnych z wymaganiami twórców poszczególnych przeglądarek internetowych, przeglądarka internetowa: 1) Internet Explorer 9 lub nowsza, 2) Google Chrom, 3) Mozilla Firefox 19.0.0 lub nowsza.
11. Sprzedaż w ramach wyprzedaży i promocji wyłącza, wszelkie inne upusty oraz możliwość odbioru u dealara poza siedzibą firmy Andrzej Krysiak „Biuro Handlowo-Usługowe” ul. Rolna 6, 62-081 w Baranowie.

§2
Zamówienia na zakup sprzętu w sklepie

1. Zamówienia na zakup sprzętu w sklepie mogą być składane przez Klienta w trybie zwykłym to jest po uprzedniej bezpłatnej rejestracji na stronach sklepu, bądź bez uprzedniej rejestracji w trybie uproszczonym.
2. Celem zarejestrowania Klient powinien przejść proces rejestracji na stronach sklepu, który obejmuje wskazanie danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym a w tym: imienia i nazwiska, firmy bądź nazwy, miejsca zamieszkania ewentualnie siedziby, adresu e-mail, numer telefonu, a także dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych .
4. Po pomyślnym przejściu procesu rejestracji Klient otrzymuje login i hasło do osobistego Konta Klienta. Login Użytkownika to jego adres e-mail, a hasło jest generowane losowo i przesyłane Klientowi na jego adres e-mail.
5. Tak w trybie zwykłym jak i w trybie uproszczonym zamówienia na zakup sprzętu w sklepie składane są przez Klientów na stronach sklepu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia obejmującego:

a) podanie danych osobowych przez Klienta: imię, nazwisko, firmę bądź nazwę miejsce zamieszkania, ewentualnie siedzibę,
b) określenie czy zakup następuje w trybie zwykłym czy w trybie uproszczonym,
c) wybór zamawianego sprzętu,
d) wybór płatności (przedpłata, za pobraniem,)
e) wybór sposobu dostarczenia sprzętu (kurier, odbiór osobisty u właściciela sklepu) oraz wskazanie ewentualnych danych adresowych miejsca odbioru sprzętu,
f) akceptację ceny sprzętu,
g) akceptację kosztów dostarczenia sprzętu do Klienta,
h) podanie danych kontaktowych: nr telefonu, adres e-mail,
i) udzielenie zgody na przetwarzanie podanych w formularzu zamówienia danych osobowych dla celów realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.

6. System komputerowy sklepu generuje spersonalizowane, oznaczone odpowiednim numerem, zamówienie zawierające dane wedle wyboru Klienta dokonanego w formularzu zamówienia i przesyła zamówienie wraz z automatyczną wiadomością e-mail na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Klienta celem potwierdzenia złożonego przez Klienta zamówienia.
7. W przypadku wyboru płatności na zasadzie przedpłaty, sklep rozpoczyna realizację zamówienia dopiero po uzyskaniu od Klienta:

a) zapłaty ceny za sprzęt dokonanej w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia,
b) zapłaty kosztów dostarczenia sprzętu do Klienta dokonanego w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

Po bezskutecznym upływie 7- dniowego terminu na zapłatę ceny za sprzęt, oraz zapłatę kosztów dostarczenia sprzętu zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a właścicielem Sklepu z chwilą wprowadzenia przez właściciela Sklepu do środka komunikacji elektronicznej potwierdzenia złożonego przez Klienta zamówienia, a w przypadku wyboru płatności na zasadzie przedpłaty dodatkowo po wykonaniu przez Klienta obowiązków, o których mowa w ust. 7 powyżej.
9. Ujawnione na stronie internetowej Sklepu ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia, aż do dnia jego realizacji.
10. Wszystkie ceny na stronach sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydanie Klientowi wraz ze sprzętem odpowiedniej faktury VAT.
12. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.
13. W szczególnych przypadkach celem potwierdzenia złożonego zamówienia pracownik Sklepu może skontaktować się z Klientem pod podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail. Dotyczy to w szczególności ewentualnych braków w zamówionym już sprzęcie. W razie wystąpienia braku zamówionego sprzętu, albo gdy zamówiony sprzęt jest chwilowo niedostępny, pracownik Sklepu poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego Sprzętu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Sprzętu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), zamówienie zostanie anulowane, a ewentualnie zapłacona cena niezwłocznie zwrócona.

§3
Zamówienia sprzętu u Partnera

1. Zamówienia na zakup sprzętu u Partnera składane są przez Klientów na stronach sklepu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zakupu obejmującego:

a) wybór Partnera,
b) wybór zamawianego sprzętu i jego parametrów,
c) akceptacje ceny,
d) podanie danych kontaktowych: nr telefonu, adres e-mail

2. System komputerowy sklepu generuje oznaczone odpowiednim numerem, zamówienie zawierające dane wedle wyboru Klienta dokonanego w formularzu zamówienia i przesyła zamówienie wraz z automatyczną wiadomością e-mail na podany w formularzu zakupu adres e-mail Klienta celem uzyskania potwierdzenia złożonego przez Klienta zamówienia. Klient drukuje zamówienie i ustala wszelkie szczegóły transakcji bezpośrednio u Partnera.
3. Sklep gwarantuje dostępność zamówionego sprzętu u wybranego Partnera oraz cenę w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Partnerem a Klientem.
5. Ujawnione na stronie internetowej Sklepu ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia, aż do dnia jego realizacji u Partnera.
6. W przypadku braku realizacji złożonego zamówienia u Partnera w terminie 7 dni do dnia jego złożenia, Klient traci gwarancję dostępności zamówionego sprzętu i podanej na stronach sklepu ceny, a zamówienie jest automatycznie anulowane.
7. Wszystkie ceny na stronach sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
8. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.

§4
Realizacja zamówienia sprzętu w sklepie

1. Zamówiony sprzęt jest dostarczany do Klienta w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Termin dostarczenia może ulec wydłużeniu, z przyczyn leżących po stronie kuriera, w każdym jednak przypadku nie będzie on dłuższy niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku złożenia lub potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia w dzień wolny od pracy, bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
3. Faktura VAT na zakup sprzętu oraz ewentualną usługę przewozową, będzie zawierać dane, które Klient poda podczas składania zamówienia i będzie dołączana do sprzętu.

§5
Zapłata ceny za sprzęt, oraz zapłata kosztów dostarczenia sprzętu

1. Zapłaty ceny za sprzęt nabywany w sklepie oraz zapłaty kosztów dostarczenia sprzętu, można dokonać przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy właściciela sklepu wskazany w zamówieniu w formie przedpłaty bądź gotówką przy odbiorze sprzętu od kuriera.
2. Za dzień zapłaty ceny za sprzęt nabywany w sklepie oraz dzień zapłaty kosztów dostarczenia sprzętu uważa się dzień uznania rachunku bankowego właściciela sklepu, bądź dzień zainkasowania gotówki przez kuriera.
3. W przypadku nabycia sprzętu u Partnera płatność zostaje dokonana na zasadach i w formach ustalonych z Partnerem.
4. Zamówiony towar pozostaje własnością sklepu (partnera) do dnia zapłaty całej ceny przez Klienta.

§6
Gwarancja

1. Właściciel sklepu udziela gwarancji na sprzęt dystrybuowany w ramach sklepu jak i poprzez partnerów.
2. Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji, w tym zasady realizacji roszczeń z gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczana Klientowi wraz ze sprzętem.
3. Uprawnienia Konsumenta z tytułu gwarancji, nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

§7
Ustawowe prawo odstąpienia
od umowy sprzedaży zawartej z właścicielem sklepu

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od odebrania przesyłki, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w tej sprawie. Zwrot sprzętu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Konsument może złożyć oświadczenie korzystając z formularza dostępnego na stronach internetowych sklepu. Jeżeli Konsument nie korzysta z formularza, powinien w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, wskazać:

a) numer zamówienia,
b) dokładny adres Konsumenta,
c) nazwę, numery seryjne, ilość sprzętu od zakupu których konsument odstępuje,
d) informacje na temat opakowania, stanu w jakim znajduje się sprzęt,
e) wskazanie czy zwrot ceny ma zostać dokonany za pośrednictwem Poczty polskiej czy ma zostać dokonany przelewem, wraz z ewentualnym numerem rachunku konsumenta,
f) numer faktury.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres: Andrzej Krysiak „Biuro Handlowo-Usługowe” ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo.
4. Zwrot sprzętu jest możliwy tylko i wyłącznie gdy sprzęt nie nosi znamion zużycia ponad przeciętną miarę wynikającego z 10-dniowej eksploatacji niezwiązanej z działalnością gospodarczą i nie został uszkodzony lub zniszczony.
5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sklep kontaktuje się z Konsumentem, celem ustalenia szczegółów zwrotu sprzętu do właściciela sklepu.
6. Właściciel Sklepu zwraca Klientowi kwotę równą uiszczonej cenie sprzętu.
7. Zwrot ceny następuje w terminie 7 dni za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w drodze przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Konsumenta, w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Dniem zwrotu ceny jest dzień nadania przekazu pocztowego bądź dzień obciążenia rachunku bankowego właściciela sklepu.

§8
Niezgodność nabytego w sklepie sprzętu z zawartą umową

1. Wszelkie reklamacje sprzętu rozpatrywane będą na podstawie pisemnego oświadczenia Konsumenta, w którym należy wskazać co najmniej:

a) numer zamówienia,
b) dokładny adres Konsumenta,
c) nazwę, numery seryjne, ilość reklamowanego sprzętu,
d) przyczynę reklamacji

bądź na podstawie oświadczenia złożonego przy użyciu formularza reklamacyjnego na stronie sklepu.
2. Reklamacje powinny być przesłane pocztą na adres: Andrzej Krysiak „Biuro Handlowo-Usługowe” ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo.
3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez sklep.
4. Jeśli reklamacja zostanie uznana pracownik sklepu skontaktuje się z Konsumentem w celu ustalenia sposobu i terminu realizacji uprawnień Konsumenta.
5. Jeżeli sprzęt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów po stronie właściciela sklepu. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość sprzętu zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Jednakże Konsument od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj sprzętu i cel jego nabycia.
7. Do oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, przepis §7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
8. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail serwis@krysiak.pl lub pod numerem telefonu 61 650 75 39.

§9
Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i dostępnych w Sklepie (cele marketingowe).
5. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić właścicielowi sklepu.
6. Administratorem danych osobowych jest Właściciel sklepu.
7. Administrator dopuszcza ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych danych osobowych Klientów, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowej realizacji zamówień składanych w niniejszym sklepie.
8. Administrator może zgodnie z prawem ujawnić dane osobowe Klientów w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony naruszonych praw.
9. Właściciel sklepu dołoży wszelkich starań, aby wszystkie informacje i dane przekazywane przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej sklepu pozostały poufne i w odpowiedni sposób zabezpieczone.

§10
Postanowienia końcowe

1. Poprzez korzystanie ze stron sklepu Klienci zgadzają się przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. Zabronione jest korzystanie ze stron sklepu w sposób, który mógłby być uznany za naruszenie prawa.
2. Klienci sklepu zobowiązują się, że nie będą przesyłać za pośrednictwem stron sklepu lub umieszczać na tych stronach danych, które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, boty, rootkity lub inne szkodliwe programy które są nielegalne, obraźliwe, zastraszające, szkodliwe, obsceniczne, pornograficzne, zniesławiające lub mogą naruszać prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności, prawa do publikacji, lub inne prawa osób trzecich.
3. Klienci sklepu zobowiązują się i gwarantują, że nie będą:

a) dokonywać ani usiłować dokonać zakłócenia lub nadmiernego obciążenia stron internetowych sklepu,
b) podawać nieprawdziwych informacji o sobie lub podszywać się pod inną osobę bądź jednostkę organizacyjną,
c) uzyskiwać lub usiłować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części sklepu, systemów komputerowych, serwerów lub sieci należących do właściciela sklepu.

4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia sprzedaży, czasowego blokowania konta zarejestrowanego Klienta, zamknięcia konta Klienta lub usuwania jego zawartości według własnego uznania, w sytuacji gdy uzyska informacje, ze Klient narusza zasady określone w Regulaminie.
5. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
6. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
7. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
9. Właściciel sklepu informuje, że na Portalu znajdują się elementy chronione prawem autorskim, logo, grafika oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty na Portalu układ i dobór kolorów również stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.03.2013.
11. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronach sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Facebook